Bộ đo mức SN61.XXAGHKMAX

in stock

Mô tả

Bộ đo mức SN61.XXAGHKMAX

Bộ đo mức 2 dây; 4-20 mA VEGASON61 Product code: SN61.XXAGHKMAX
Bộ đo mức 2 dây; 4-20 mA VEGASON63 Product code: SN63.XXABHKMAX
Bộ đo mức 2 dây; 4-20 mA VEGAPULS 61 Product code: PS61.CXBXXHAMAX
Bộ đo mức 2 dây; 4-20 mA VEGAPULS68 Product code: PS68.XXEGBFHKMAX

BR52.XXBB1CHAMXS
CAP62.XXAGSRKMX L=400MM
PS61.XXBXXHAMXX
BAR52.XXFE2DspanMXE 20m
CP65.XXKGST8MX L=750MM
CP62.XXAGST8MX L=300MM
BR52.XXFT1EHVMXH
PS67.XXBXCHKMXX
PS67.XXBXXHKMAX
SG51.XXSGBTPMS
WL52.AXGADTD1BC1X
CP62.XXAGDZKMX 1000mm 72mm
BR52.XXGG1FZPMAS
WELL52.AXA4ALD1CD1X
PS61.XXAGPHKMAX
PS65.XXKNPHKMAX
PS62.XXEFKCHAMXX
PS67.XXBAEHKMXX
DISPLAY61.CXKMB
SWING63.DANBVTUR 100mm
KON66.XG3VPR L1=220mm L2=120mm  L3=220mm
PS68.CXEFE2HAMAX
PS61.XXANPHKNAX
PSWL61.XXBXXHKAX
PSSR68.XXEGD2HAMAX
PSSR68.XXEGD2HAMXX
PSSR68.XXEGD2HAMAX
SG51.XASGBTPM
BR54.XXBF1SHKMAS
BR52.XXBB1SHKMAS
CP62.XXAGDZKMX  350mm  72mm
PS68.XXDGD2HAMXX
BAR52.XXFT1RHPMXH 10M
SN61.CXAGHKCXX
PS63.XXNFEHKMAX

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bộ đo mức SN61.XXAGHKMAX”

Bộ đo mức SN61.XXAGHKMAX - Thiết bị tự động hóa, tự động hóa, đại lý biến tần, đại lý cảm biến, động cơ điện

Bộ đo mức SN61.XXAGHKMAX

in stock

Mô tả

Bộ đo mức SN61.XXAGHKMAX

Bộ đo mức 2 dây; 4-20 mA VEGASON61 Product code: SN61.XXAGHKMAX
Bộ đo mức 2 dây; 4-20 mA VEGASON63 Product code: SN63.XXABHKMAX
Bộ đo mức 2 dây; 4-20 mA VEGAPULS 61 Product code: PS61.CXBXXHAMAX
Bộ đo mức 2 dây; 4-20 mA VEGAPULS68 Product code: PS68.XXEGBFHKMAX

BR52.XXBB1CHAMXS
CAP62.XXAGSRKMX L=400MM
PS61.XXBXXHAMXX
BAR52.XXFE2DspanMXE 20m
CP65.XXKGST8MX L=750MM
CP62.XXAGST8MX L=300MM
BR52.XXFT1EHVMXH
PS67.XXBXCHKMXX
PS67.XXBXXHKMAX
SG51.XXSGBTPMS
WL52.AXGADTD1BC1X
CP62.XXAGDZKMX 1000mm 72mm
BR52.XXGG1FZPMAS
WELL52.AXA4ALD1CD1X
PS61.XXAGPHKMAX
PS65.XXKNPHKMAX
PS62.XXEFKCHAMXX
PS67.XXBAEHKMXX
DISPLAY61.CXKMB
SWING63.DANBVTUR 100mm
KON66.XG3VPR L1=220mm L2=120mm  L3=220mm
PS68.CXEFE2HAMAX
PS61.XXANPHKNAX
PSWL61.XXBXXHKAX
PSSR68.XXEGD2HAMAX
PSSR68.XXEGD2HAMXX
PSSR68.XXEGD2HAMAX
SG51.XASGBTPM
BR54.XXBF1SHKMAS
BR52.XXBB1SHKMAS
CP62.XXAGDZKMX  350mm  72mm
PS68.XXDGD2HAMXX
BAR52.XXFT1RHPMXH 10M
SN61.CXAGHKCXX
PS63.XXNFEHKMAX

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bộ đo mức SN61.XXAGHKMAX”