Crydom Việt Nam

nhà phân phối crydom | đại lý crydom | mô đun crydom | rơ le crydom | rơ le bán dẫn crydom | rơ le thời gian

 Part Number Control Voltage Range Maximum Load Current Operating Voltage Range Mounting
Rơ le HA48110 90-280 VAC 110 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HA48110-10 90-280 VAC 110 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HA48110E 18-36 VAC 110 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HA48110E-10 18-36 VAC 110 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HA48110ET 18-36 VAC 110 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HA48110ET-10 18-36 VAC 110 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HA48110T 90-280 VAC 110 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HA48110T-10 90-280 VAC 110 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HA4812 90-280 VAC 12:00 SA 48-530 VAC Panel
Rơ le HA4812-10 90-280 VAC 12:00 SA 48-530 VAC Panel
Rơ le HA48125 90-280 VAC 125 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HA48125-10 90-280 VAC 125 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HA48125E 18-36 VAC 125 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HA48125E-10 18-36 VAC 125 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HA48125ET 18-36 VAC 125 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HA48125ET-10 18-36 VAC 125 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HA48125T 90-280 VAC 125 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HA48125T-10 90-280 VAC 125 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HA4812E 18-36 VAC 12:00 SA 48-530 VAC Panel
Rơ le HA4812E-10 18-36 VAC 12:00 SA 48-530 VAC Panel
Rơ le HA4812ET 18-36 VAC 12:00 SA 48-530 VAC Panel
Rơ le HA4812ET-10 18-36 VAC 12:00 SA 48-530 VAC Panel
Rơ le HA4812T 90-280 VAC 12:00 SA 48-530 VAC Panel
Rơ le HA4812T-10 90-280 VAC 12:00 SA 48-530 VAC Panel
Rơ le HA4825 90-280 VAC 25 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HA4825-10 90-280 VAC 25 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HA4825E 18-36 VAC 25 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HA4825E-10 18-36 VAC 25 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HA4825ET 18-36 VAC 25 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HA4825ET-10 18-36 VAC 25 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HA4825T 90-280 VAC 25 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HA4825T-10 90-280 VAC 25 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HA4850 90-280 VAC 50 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HA4850-10 90-280 VAC 50 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HA4850E 18-36 VAC 50 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HA4850E-10 18-36 VAC 50 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HA4850ET 18-36 VAC 50 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HA4850ET-10 18-36 VAC 50 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HA4850T 90-280 VAC 50 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HA4850T-10 90-280 VAC 50 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HA4875 90-280 VAC 75 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HA4875-10 90-280 VAC 75 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HA4875E 18-36 VAC 75 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HA4875E-10 18-36 VAC 75 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HA4875ET 18-36 VAC 75 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HA4875ET-10 18-36 VAC 75 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HA4875T 90-280 VAC 75 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HA4875T-10 90-280 VAC 75 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HA4890 90-280 VAC 90 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HA4890-10 90-280 VAC 90 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HA4890E 18-36 VAC 90 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HA4890E-10 18-36 VAC 90 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HA4890ET 18-36 VAC 90 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HA4890ET-10 18-36 VAC 90 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HA4890T 90-280 VAC 90 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HA4890T-10 90-280 VAC 90 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HA60125 90-280 VAC 125 A 48-660 VAC Panel
Rơ le HA60125-10 90-280 VAC 125 A 48-660 VAC Panel
Rơ le HA60125E 18-36 VAC 125 A 48-660 VAC Panel
Rơ le HA60125E-10 18-36 VAC 125 A 48-660 VAC Panel
Rơ le HA60125ET 18-36 VAC 125 A 48-660 VAC Panel
Rơ le HA60125ET-10 18-36 VAC 125 A 48-660 VAC Panel
Rơ le HA60125T 90-280 VAC 125 A 48-660 VAC Panel
Rơ le HA60125T-10 90-280 VAC 125 A 48-660 VAC Panel
Rơ le HA6025 90-280 VAC 25 A 48-660 VAC Panel
Rơ le HA6025-10 90-280 VAC 25 A 48-660 VAC Panel
Rơ le HA6025E 18-36 VAC 25 A 48-660 VAC Panel
Rơ le HA6025E-10 18-36 VAC 25 A 48-660 VAC Panel
Rơ le HA6025ET 18-36 VAC 25 A 48-660 VAC Panel
Rơ le HA6025ET-10 18-36 VAC 25 A 48-660 VAC Panel
Rơ le HA6025T 90-280 VAC 25 A 48-660 VAC Panel
Rơ le HA6025T-10 90-280 VAC 25 A 48-660 VAC Panel
Rơ le HA6050 90-280 VAC 50 A 48-660 VAC Panel
Rơ le HA6050-10 90-280 VAC 50 A 48-660 VAC Panel
Rơ le HA6050E 18-36 VAC 50 A 48-660 VAC Panel
Rơ le HA6050E-10 18-36 VAC 50 A 48-660 VAC Panel
Rơ le HA6050ET 18-36 VAC 50 A 48-660 VAC Panel
Rơ le HA6050ET-10 18-36 VAC 50 A 48-660 VAC Panel
Rơ le HA6050T 90-280 VAC 50 A 48-660 VAC Panel
Rơ le HA6050T-10 90-280 VAC 50 A 48-660 VAC Panel
Rơ le HA6090 90-280 VAC 90 A 48-660 VAC Panel
Rơ le HA6090-10 90-280 VAC 90 A 48-660 VAC Panel
Rơ le HA6090E 18-36 VAC 90 A 48-660 VAC Panel
Rơ le HA6090E-10 18-36 VAC 90 A 48-660 VAC Panel
Rơ le HA6090ET 18-36 VAC 90 A 48-660 VAC Panel
Rơ le HA6090ET-10 18-36 VAC 90 A 48-660 VAC Panel
Rơ le HA6090T 90-280 VAC 90 A 48-660 VAC Panel
Rơ le HA6090T-10 90-280 VAC 90 A 48-660 VAC Panel
Rơ le HD48110 4-32 VDC 110 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HD48110-10 4-32 VDC 110 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HD48110T 3-32 VDC 110 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HD48110T-10 3-32 VDC 110 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HD4812 4-32 VDC 12:00 SA 48-530 VAC Panel
Rơ le HD4812-10 4-32 VDC 12:00 SA 48-530 VAC Panel
Rơ le HD48125 4-32 VDC 125 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HD48125-10 4-32 VDC 125 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HD48125T 3-32 VDC 125 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HD48125T-10 3-32 VDC 125 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HD4812T 3-32 VDC 12:00 SA 48-530 VAC Panel
Rơ le HD4812T-10 3-32 VDC 12:00 SA 48-530 VAC Panel
Rơ le HD4825 4-32 VDC 25 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HD4825-10 4-32 VDC 25 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HD4825T 3-32 VDC 25 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HD4825T-10 3-32 VDC 25 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HD4850 4-32 VDC 50 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HD4850-10 4-32 VDC 50 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HD4850T 3-32 VDC 50 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HD4850T-10 3-32 VDC 50 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HD4875 4-32 VDC 75 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HD4875-10 4-32 VDC 75 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HD4875T 3-32 VDC 75 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HD4875T-10 3-32 VDC 75 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HD4890 4-32 VDC 90 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HD4890-10 4-32 VDC 90 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HD4890T 3-32 VDC 90 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HD4890T-10 3-32 VDC 90 A 48-530 VAC Panel
Rơ le HD60125 4-32 VDC 125 A 48-660 VAC Panel
Rơ le HD60125-10 4-32 VDC 125 A 48-660 VAC Panel
Rơ le HD60125T 3-32 VDC 125 A 48-660 VAC Panel
Rơ le HD60125T-10 3-32 VDC 125 A 48-660 VAC Panel
Rơ le HD6025 4-32 VDC 25 A 48-660 VAC Panel
Rơ le HD6025-10 4-32 VDC 25 A 48-660 VAC Panel
Rơ le HD6025T 3-32 VDC 25 A 48-660 VAC Panel
Rơ le HD6025T-10 3-32 VDC 25 A 48-660 VAC Panel
Rơ le HD6050 4-32 VDC 50 A 48-660 VAC Panel
Rơ le HD6050-10 4-32 VDC 50 A 48-660 VAC Panel
Rơ le HD6050T 3-32 VDC 50 A 48-660 VAC Panel
Rơ le HD6050T-10 3-32 VDC 50 A 48-660 VAC Panel
Rơ le HD6090 4-32 VDC 90 A 48-660 VAC Panel
Rơ le HD6090-10 4-32 VDC 90 A 48-660 VAC Panel
Rơ le HD6090T 3-32 VDC 90 A 48-660 VAC Panel
Rơ le HD6090T-10 3-32 VDC 90 A 48-660 VAC Panel

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Zalo: 0977 997 629 SMS: 0977 997 629