Nhà phân phối Barcol impressor

Item GYZJ-934-1 GYZJ-934-1-0-1 GYZJ-935 GYZJ-936 Decsription
“The Standard” “Flat support leg for round surfaces” “Softer materials” “Very soft materials”
1 AYRS-62 AYRS-62 AYRS-62 AYRS-62 Spring
2 BYRF-3114 BYRF-3114 BYRF-3114 BYRF-3114 Cover Screw
3 BYRF-250 BYRF-250 BYRF-250 BYRF-250 Frame Screw
4 GYZJ-2 GYZJ-2 GYZJ-2 GYZJ-2 Plunger Upper Guide Nut
5 GYZJ-3 GYZJ-3 AYRS-146-1 AYRS-146-1 Spring
6 GYZJ-4-1 GYZJ-4-1 GYZJ-4-1 GYZJ-4-1 Plunger
7 GYZJ-6-5 GYZJ-6-5 GYZJ-6-5 GYZJ-67 Indenter Point
8 GYZJ-7 GYZJ-7 GYZJ-7 GYZJ-7 Lever
9 GYZJ-8 GYZJ-8 GYZJ-8 GYZJ-8 Pin
10 DYRA-218 DYRA-218 DYRA-218 DYRA-218 Pin
11 GYZJ-15-3 GYZJ-15-3 GYZJ-15-3 GYZJ-15-3 Indicator
12 GYZJ-16 GYZJ-16 GYZJ-16 GYZJ-16 Lock Nut
GYZJ-17 GYZJ-17 GYZJ-17 GYZJ-17 Wrench
GYZJ-19-2 GYZJ-19-2 GYZJ-19-2 GYZJ-19-2 Carrying Case
13 GYZJ-23-1 GYZJ-23-1 GYZJ-23-1 GYZJ-23-1 Case and Frame Assembly
GYZJ-250 GYZJ-250 GYZJ-69 GYZJ-70 Test Disk
GYZJ-78 GYZJ-78 None None Test Disk
14 GYZJ-61 GYZJ-61 GYZJ-61 GYZJ-61 Stop Ring
15 GYZJ-62 GYZJ-62 GYZJ-62 GYZJ-62 Point Sleeeve
16 GYZJ-63 GYZJ-63 GYZJ-63 GYZJ-63 Spring Sleeve
17 GYZJ-64 GYZJ-64 GYZJ-64 GYZJ-71 Lower Plunger Guide
18 GYZJ-65 GYZJ-65-4 GYZJ-65 GYZJ-65 Support Leg
19 GYZJ-79-1 GYZJ-79-1-special GYZJ-79-2 GYZJ-79-3 Label

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Nhắn tin qua Facebook SMS: 0977 997 629