Tillquist VR 402L-154

P400-054,MH800 Connection: 6000V/100 V, 100/5A, 50 Hz Measuring range: 0-750 KW Output: 4-20 mA Aux Supply: 220 VAC
P400-054,MH800 Connection: 6000V/100 V, 100/5A, 50 Hz Measuring range: 0-750 KW Output: 4-20 mA Aux Supply: 220 VAC
P400-054,MH800 Connection: 6000V/100 V, 100/5A, 50 Hz Measuring range: 0-750 KW Output: 4-20 mA Aux Supply: 220 VAC
P400-054,MH800 Connection: 6000V/100 V, 100/5A, 50 Hz Measuring range: 0-750 KW Output: 4-20 mA Aux Supply: 220 VAC
P400-054,MH400 Connection: 380V, 600/5A, 50 Hz Measuring range: 0-315 KW Output: 4-20 mA Aux Supply: 220 VAC PQ300-0544 with DC aux supply
I480L-154 with DC aux supply VU400L-154
VU400L-154 with Dc aux supply
U480L-154-X5 with DC aux supply
U480L-154 with DC aux supply
Q400-054 DC
P400-054,MH800 Connection: 6000V/100 V, 100/5A, 50 Hz Measuring range: 0-750 KW Output: 4-20 mA Aux Supply: 220 VAC
I480L-154
P400-054
I480L-154DC
P400-054,MH300 Connection: 380V, 400/5A, 50 Hz Measuring range: 0-250 KW Output: 4-20 mA Aux Supply: 220 VAC
P400-054,MH400 Connection: 380V, 600/5A, 50 Hz Measuring range: 0-315 KW Output: 4-20 mA Aux Supply: 220 VAC
P400-054,MH600 Connection: 380V, 600/5A, 50 Hz Measuring range: 0-400 KW Output: 4-20 mA Aux Supply: 220 VAC
P400-054,MH800 Connection: 6000V/100 V, 100/5A, 50 Hz Measuring range: 0-750 KW Output: 4-20 mA Aux Supply: 220 VAC
VR 402L-154
VR 402L-154
VR402L-153
VR402L-153
VR 402L-153
VR 402L-153

Đại lý Tillquist VR 402L-154  | Nhà phân phối Tillquist VR 402L-154  | Tillquist VR 402L-154

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Nhắn tin qua Facebook SMS: 0977 997 629