Đại lý cung cấp ABB

compact disconnector T3D250-3P-FF
compact disconnector T4D320-3P-FF
Kynar hot tap PH sensor TB557.1.1.D.G.1.T.20
kynar hot tap pH sensor TB557.J.1.E.N.1.T.15
Đại lý TGM5
Transmitter for Angular Position V14436-1611130
Đại lý V14436A-1012210/303
Transmitter for Angular Position V14436A-1012210/BA304
Đại lý V14436A-1072510-PB0000264337
Đại lý V14436A-1072510-SLV3240016
Đại lý V14436A-1072510-SLV3240020
Đại lý V14436A-1072510/303/416
Đại lý V14436A-1072510/304/416
Đại lý V14436A-1072510/304/416/AA1
Đại lý V14436A-1073130
Đại lý V14436A-1412110
Đại lý V14436A-1472110
Đại lý V14436A-1511110
Đại lý V14436A-1511210
Đại lý V14436A-1672110BA310
Sample gas cooler V23070A

Camera Vietmap K9S
Rtex slave module “N3RTEX-DI32=> Model: N3MLIIIDI32,
(ML-III Slave DI, 32CH, NPN Type)”
Flare inspection light source UNIFORMITY: 90% UP
Cylinder CXSM6-10, SMC
Cylinder PCGS-6-10 Pisco
Power Suplly MPX-5001-ACAAW-US, Cooler Master
Servo Motor MR-J4-20B, Mitsubishi
& Quot; Buffer stage & Quot; Buffer stage (K86) FM-AAB-TXR-A93 Single AA TXP; K86,
P17M-0146-4 P17M-0146-4
Buffer support “Buffer support (K86) K86; FM-AAB-TXR-A96; Single AA TXP
For change, P17M-0146-4 ”
Buffer support “Buffer support R (K86) K86; Single AA TXP change; FM-AAB-
TXR-A97; P17M-0146-4 & quot;”
Buffer nail, FM-AAB-TXR-A95 Buffer nail, FM-AAB-TXR-A95
VCM Picker (K85A / K86) VCM Picker (K85A / K86)
VCM Picker (K85B) VCM Picker (K85B)
Finger (L, R) _K8X Finger (L, R) _K8X
UV LED Lamp (LGIT) UV LED Lamp (LGIT)
24 “Touch Penal 24 “Touch Penal
SIDE CONTACT 8PIN CABLE_TXP, TXR SIDE CONTACT 8PIN CABLE_TXP, TXR
SIDE CONTACT 8PIN CABLE_MTP SIDE CONTACT 8PIN CABLE_MTP
GLASS TORRON “GLASS TORRON; AA MTP FLOATING; MTP FT
Side pin block L ”
GLASS TORRON “GLASS TORRON; AA MTP FLOATING; MTP FT
Side pin block (R) & quot;
GLASS TORRON; AA TX FLOATING; TX FT”
GLASS TORRON “GLASS TORRON; AA TX FLOATING; TX FT
Side pin block L ”
GLASS TORRON “GLASS TORRON; AA TX FLOATING; TX FT
Side pin block (R) & quot;
MME-OD07WR-P4.9; BECU; AA; FT Side Contact Pogo Pin”
pogo-pin pogo-pin
UV Led H-1VH (365nm LED head), Hoya UV Led H-1VH (365nm LED head), Hoya
UV Led HO-03L (Lens) UV Led HO-03L (Lens)
VCM Pickup Tool (K86) VCM Pickup Tool (K86)
Hard PCB_TXP_ left Hard PCB_TXP_ left
Hard PCB_TXP_right Hard PCB_TXP_right
Hard PCB_MTP_ left Hard PCB_MTP_ left
Hard PCB_MTP_right Hard PCB_MTP_right
TXR Socket TXR Socket
Side Contact Gripper (TX-R) Side Contact Gripper (TX-R)
Ty Motor (Gonial Stage) Ty Motor (Gonial Stage)
Screw MINI SCREW 1105; 5000 EA/PK
Screw MINI SCREW 1103; 5000 EA/PK

Biasing Tool K95C;STIFFENER ATTACH;1/1대칭가공
Tool tip K95C;PULSE HEATER TIP;STIFFENER ATTACH
Biasing Tool K95B;STIFFENER ATTACH;1/1대칭가공
Tool tip K95B;PULSE HEATER TIP;STIFFENER ATTACH
Biasing Tool K95A;STIFFENER ATTACH;1/1대칭가공
Tool tip K95A;PULSE HEATER TIP;STIFFENER ATTACH
PF Deep Groove Ball Bearing 6900ZZ;10mm;SUJ2
PF Deep Groove Ball Bearing 6800ZZ;10mm;SUJ2
PF Deep Groove Ball Bearing 697ZZ;7mm;SUJ2
PF K85B_insertion Shaft/PF LENS Lower fastener HSE16017-004-204(MT-2);PEEK;PF LENS
PF K85A, K86_insertion Shaft PF INSERTION SHAFT(TX);PEEK;PF LENS
Bonding Nozzle K95A; 6.974*5.759*2t(C29LK054)
Bonding Nozzle K95B; 6.254*5.183*2t(C29LK055)
Bonding Nozzle K95C; 6.254*5.183*2t(C29LK055)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Zalo: 0977 997 629 SMS: 0977 997 629