Rosemount 2051L3AA0FD21AAM5D4T1Q4F1

3051CD2A22A1AS2M5B4I1Q4/1199DDF64AFCW46DA00E/1199DDF64AFCW46DA00E
3051CD2A22A1AB4M5(0-8KPA)
1151LT4SC4AD22
3051CG5A22A1AB4DFM5
3051CD 2A02A1AH2B7L4M5 0-16KPA
3051CD 2A02A1AH2B7L4M5,-4.4-0KPA
3051S1CA4A2A11A2AD1E1P1Q4T1,
3144PD1A1E1A1C2Q4XA
3051CG4A22A1BM5B4,0-1MPA
3051TG1A2B31BB4M5,0-30KPa
248HAE5N0NS,0-100℃,Pt100
3051L3AA6TD21ABE5M5 ,0-100KPa
3051CD3A22A1AB4,0-248KPa
3051TG5A2B21AB4,0-40MPa
3051CD3A22A1AB4M5,0-248KPa
3051TG2A2B21AB4M5,0-1.0MPa
3051L3AAOTD21ACJ4Q4,0-248KPA
3051TG5A2B21AB4
3051TG4A2B21AB4
3051CD3A22A1AB4
3051TG3A2B21BB4,0-1.6MPA
3051TG3A2B21BB4,0-4.0MPA
3051TG3A2B21BB4,0-2.0MPA
3051TG2A2B21BB4,0-600KPA
3051TG2A2B21BB4,0-400KPA
3051TG1A2B21BB4,0-200KPA
3051TG4A2B21BB4,0-6.0MPA
3051TG5A2B21BB4,0-30MPA
3051CG1A22A1BS1M5 1199WDAB3ARFWGIDBA59
3051L3ACOTD11AAM5 SUS316L
3051CD4A22A1AB4,0-300PSI
3051CD3A22A1BB4K5L4DF,0-248Kpa
3051TG3A2B21AB4K5M5Q4,0-1.6Mpa
3051L3AA4TD21AAK5M5,0-200Kpa,DN80
3051CD3A22A1AB4K5M5S2/1199DXC58KFFWGGDA00MA024,0-100Kpa
3051TG3A2B21AB4K5M5S1/1199DXC58KFFWGGDA00MA024,0-2Mpa
3051TA1A2B21AB4K5M5Q4,0-100Kpa
3051CD3A22A1AB4K5M5Q4,0-100Kpa
3051L2AG0MD21AAM5
8705NSE100C3WOKD
3051CD2A22A1AB4M5
8732EST1A1N0M4
3051CD2A02A1AH2B1M5
3051L2AE0AC22AAM5
1151HP4S22M4B7DF
3051CD5A02A1JH2B7K5L4M6T1
3051CD5A02A1JH2S5B7K5L4M6T1P9
3051S1CD1A2E12A1AB4D2M5
3051CD2A22A1AS1M5N1
1199WCC10AFFW71DAA1J
3051CG4A22A1JS1L4M6T1
1199WPN59DRFWFGDCA1J
3051S2TG2A2E11A1BB4D1E1M5P1Q4Q8QS
3051TG4A2B21AS5B4I1Q4
3051CD3A03A1AS5I1Q4
3051CD3A22A1BS2B4I1Q4Q8M5T1
1199DDC66AEFW71DA20
3051TG3F2B21BI1Q8Q4M5T1
3144PD1A1E5B5
3051L2AEOAD22AAM5
3051CD2A22A1AS1N1M5
1199WDB10AFFW71DAA1
2051TG3A2C1DB4M5I5
2051CD3A22A1AM5B4
1151GP7S22M3B1
3051CD2A52A1AB4M5
3051S1TG3A2A11A1AB4K5M5P1Q4T1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Zalo: 0977 997 629 SMS: 0977 997 629