Đại lý Konsei

Khối lượng chiết khấu

Phương pháp kẹp Phương thức hoạt động Dia xi lanh. Đường kính que Hành động Số lượng Cảm Biến . Biểu tượng Cảm Biến
(φ) (φ) (mm)
LHA-03AS-ET2LS2-NO Đã chèn loại song song Thường mở 16 số 8 9 Không tiếp xúc 2 Lõi hình chữ L, 2
LHA-03AS-ET2LS2-U Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 16 số 8 9 Không tiếp xúc 2 Lõi hình chữ L, 2 ET2L
LHA-03AS-ET2S1 Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 16 số 8 9 Không tiếp xúc 2 lõi Loại Thẳng, 1 ET2
LHA-03AS-ET2S1-G Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 16 số 8 9 Không tiếp xúc 2 lõi Loại Thẳng, 1 ET2
LHA-03AS-ET2S1-GH Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 16 số 8 9 Không tiếp xúc 2 lõi Loại Thẳng, 1 ET2
LHA-03AS-ET2S1-GT Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 16 số 8 9 Không tiếp xúc 2 lõi Loại Thẳng, 1 ET2
LHA-03AS-ET2S1-K Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 16 số 8 9 Không tiếp xúc 2 lõi Loại Thẳng, 1 ET2
LHA-03AS-ET2S1-NC Kiểu mở song song Thường đóng 16 số 8 9 Không tiếp xúc 2 lõi Loại Thẳng, 1 ET2
LHA-03AS-ET2S1-NO Đã chèn loại song song Thường mở 16 số 8 9 Không tiếp xúc 2 lõi Loại Thẳng, 1 ET2
LHA-03AS-ET2S1-U Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 16 số 8 9 Không tiếp xúc 2 lõi Loại Thẳng, 1 ET2
LHA-03AS-ET2S2 Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 16 số 8 9 Không tiếp xúc 2 lõi Loại Thẳng, 2 ET2
LHA-03AS-ET2S2-G Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 16 số 8 9 Không tiếp xúc 2 lõi Loại Thẳng, 2 ET2
LHA-03AS-ET2S2-GH Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 16 số 8 9 Không tiếp xúc 2 lõi Loại Thẳng, 2 ET2
LHA-03AS-ET2S2-GT Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 16 số 8 9 Không tiếp xúc 2 lõi Loại Thẳng, 2 ET2
LHA-03AS-ET2S2-K Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 16 số 8 9 Không tiếp xúc 2 lõi Loại Thẳng, 2 ET2
LHA-03AS-ET2S2-NC Kiểu mở song song Thường đóng 16 số 8 9 Không tiếp xúc 2 lõi Loại Thẳng, 2 ET2
LHA-03AS-ET2S2-NO Đã chèn loại song song Thường mở 16 số 8 9 Không tiếp xúc 2 lõi Loại Thẳng, 2 ET2
LHA-03AS-ET2S2-U Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 16 số 8 9 Không tiếp xúc 2 lõi Loại Thẳng, 2 ET2
LHA-03AS-ET3LS1 Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 16 số 8 9 Không tiếp xúc 3 Lõi hình chữ L, 1 ET3L
LHA-03AS-ET3LS1-G Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 16 số 8 9 Không tiếp xúc 3 Lõi hình chữ L, 1 ET3L
LHA-03AS-ET3LS1-GH Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 16 số 8 9 Không tiếp xúc 3 Lõi hình chữ L, 1 ET3L
LHA-03AS-ET3LS1-GT Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 16 số 8 9 Không tiếp xúc 3 Lõi hình chữ L, 1 ET3L
LHA-03AS-ET3LS1-K Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 16 số 8 9 Không tiếp xúc 3 Lõi hình chữ L, 1 ET3L
LHA-03AS-ET3LS1-NC Kiểu mở song song Thường đóng 16 số 8 9 Không tiếp xúc 3 Lõi hình chữ L, 1 ET3L
LHA-03AS-ET3LS1-NO Đã chèn loại song song Thường mở 16 số 8 9 Không tiếp xúc 3 Lõi hình chữ L, 1 ET3L
LHA-03AS-ET3LS1-U Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 16 số 8 9 Không tiếp xúc 3 Lõi hình chữ L, 1 ET3L
LHA-03AS-ET3LS2 Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 16 số 8 9 Không tiếp xúc 3 Lõi hình chữ L, 2 ET3L
LHA-03AS-ET3LS2-G Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 16 số 8 9 Không tiếp xúc 3 Lõi hình chữ L, 2 ET3L
LHA-03AS-ET3LS2-GH Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 16 số 8 9 Không tiếp xúc 3 Lõi hình chữ L, 2 ET3L
LHA-03AS-ET3LS2-GT Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 16 số 8 9 Không tiếp xúc 3 Lõi hình chữ L, 2 ET3L
LHA-03AS-ET3LS2-K Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 16 số 8 9 Không tiếp xúc 3 Lõi hình chữ L, 2 ET3L
LHA-03AS-ET3LS2-NC Kiểu mở song song Thường đóng 16 số 8 9 Không tiếp xúc 3 Lõi hình chữ L, 2 ET3L
LHA-03AS-ET3LS2-NO Đã chèn loại song song Thường mở 16 số 8 9 Không tiếp xúc 3 Lõi hình chữ L, 2 ET3L
LHA-03AS-ET3LS2-U Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 16 số 8 9 Không tiếp xúc 3 Lõi hình chữ L, 2 ET3L
LHA-03AS-ET3S1 Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 16 số 8 9 Không tiếp xúc 3 lõi Loại Thẳng, 1 ET3
LHA-03AS-ET3S1-G Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 16 số 8 9 Không tiếp xúc 3 lõi Loại Thẳng, 1 ET3
LHA-03AS-ET3S1-GH Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 16 số 8 9 Không tiếp xúc 3 lõi Loại Thẳng, 1 ET3
LHA-03AS-ET3S1-GT Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 16 số 8 9 Không tiếp xúc 3 lõi Loại Thẳng, 1 ET3
LHA-03AS-ET3S1-K Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 16 số 8 9 Không tiếp xúc 3 lõi Loại Thẳng, 1 ET3
LHA-03AS-ET3S1-NC Kiểu mở song song Thường đóng 16 số 8 9 Không tiếp xúc 3 lõi Loại Thẳng, 1 ET3
LHA-03AS-ET3S1-NO Đã chèn loại song song Thường mở 16 số 8 9 Không tiếp xúc 3 lõi Loại Thẳng, 1 ET3
LHA-03AS-ET3S1-U Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 16 số 8 9 Không tiếp xúc 3 lõi Loại Thẳng, 1 ET3
LHA-03AS-ET3S2 Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 16 số 8 9 Không tiếp xúc 3 lõi Loại Thẳng, 2 ET3
LHA-03AS-ET3S2-G Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 16 số 8 9 Không tiếp xúc 3 lõi Loại Thẳng, 2 ET3
LHA-03AS-ET3S2-GH Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 16 số 8 9 Không tiếp xúc 3 lõi Loại Thẳng, 2 ET3
LHA-03AS-ET3S2-GT Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 16 số 8 9 Không tiếp xúc 3 lõi Loại Thẳng, 2 ET3
LHA-03AS-ET3S2-K Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 16 số 8 9 Không tiếp xúc 3 lõi Loại Thẳng, 2 ET3
LHA-03AS-ET3S2-NC Kiểu mở song song Thường đóng 16 số 8 9 Không tiếp xúc 3 lõi Loại Thẳng, 2 ET3
LHA-03AS-ET3S2-NO Đã chèn loại song song Thường mở 16 số 8 9 Không tiếp xúc 3 lõi Loại Thẳng, 2 ET3
LHA-03AS-ET3S2-U Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 16 số 8 9 Không tiếp xúc 3 lõi Loại Thẳng, 2 ET3
LHA-03AS-G Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 16 số 8 9 Không
LHA-03AS-GH Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 16 số 8 9 Không
LHA-03AS-GT Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 16 số 8 9 Không
LHA-03AS-K Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 16 số 8 9 Không
LHA-03AS-NC Kiểu mở song song Thường đóng 16 số 8 9 Không
LHA-03AS-KHÔNG Đã chèn loại song song Thường mở 16 số 8 9 Không
LHA-03AS-U Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 16 số 8 9 Không
LHA-04AS Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 20 10 11 Không
LHA-04AS1-L1 Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 20 10 22 Không
LHA-04AS1-L1-ET2LS1 Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 20 10 22 Không tiếp xúc 2 Lõi hình chữ L, 1 ET2L
LHA-04AS1-L1-ET2LS1-G Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 20 10 22 Không tiếp xúc 2 Lõi hình chữ L, 1 ET2L
LHA-04AS1-L1-ET2LS1-GH Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 20 10 22 Không tiếp xúc 2 Lõi hình chữ L, 1 ET2L
LHA-04AS1-L1-ET2LS1-GT Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 20 10 22 Không tiếp xúc 2 Lõi hình chữ L, 1 ET2L
LHA-04AS1-L1-ET2LS2 Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 20 10 22 Không tiếp xúc 2 Lõi hình chữ L, 2 ET2L
LHA-04AS1-L1-ET2LS2-G Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 20 10 22 Không tiếp xúc 2 Lõi hình chữ L, 2 ET2L
LHA-04AS1-L1-ET2LS2-GH Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 20 10 22 Không tiếp xúc 2 Lõi hình chữ L, 2 ET2L
LHA-04AS1-L1-ET2LS2-GT Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 20 10 22 Không tiếp xúc 2 Lõi hình chữ L, 2 ET2L
LHA-04AS1-L1-ET2S1 Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 20 10 22 Không tiếp xúc 2 lõi Loại Thẳng, 1 ET2
LHA-04AS1-L1-ET2S1-G Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 20 10 22 Không tiếp xúc 2 lõi Loại Thẳng, 1 ET2
LHA-04AS1-L1-ET2S1-GH Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 20 10 22 Không tiếp xúc 2 lõi Loại Thẳng, 1 ET2
LHA-04AS1-L1-ET2S1-GT Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 20 10 22 Không tiếp xúc 2 lõi Loại Thẳng, 1 ET2
LHA-04AS1-L1-ET2S2 Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 20 10 22 Không tiếp xúc 2 lõi Loại Thẳng, 2 ET2
LHA-04AS1-L1-ET2S2-G Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 20 10 22 Không tiếp xúc 2 lõi Loại Thẳng, 2 ET2
LHA-04AS1-L1-ET2S2-GH Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 20 10 22 Không tiếp xúc 2 lõi Loại Thẳng, 2 ET2
LHA-04AS1-L1-ET2S2-GT Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 20 10 22 Không tiếp xúc 2 lõi Loại Thẳng, 2 ET2
LHA-04AS1-L1-ET3LS1 Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 20 10 22 Không tiếp xúc 3 Lõi hình chữ L, 1 ET3L
LHA-04AS1-L1-ET3LS1-G Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 20 10 22 Không tiếp xúc 3 Lõi hình chữ L, 1 ET3L
LHA-04AS1-L1-ET3LS1-GH Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 20 10 22 Không tiếp xúc 3 Lõi hình chữ L, 1 ET3L
LHA-04AS1-L1-ET3LS1-GT Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 20 10 22 Không tiếp xúc 3 Lõi hình chữ L, 1 ET3L
LHA-04AS1-L1-ET3LS2 Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 20 10 22 Không tiếp xúc 3 Lõi hình chữ L, 2 ET3L
LHA-04AS1-L1-ET3LS2-G Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 20 10 22 Không tiếp xúc 3 Lõi hình chữ L, 2 ET3L
LHA-04AS1-L1-ET3LS2-GH Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 20 10 22 Không tiếp xúc 3 Lõi hình chữ L, 2 ET3L
LHA-04AS1-L1-ET3LS2-GT Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 20 10 22 Không tiếp xúc 3 Lõi hình chữ L, 2 ET3L
LHA-04AS1-L1-ET3S1 Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 20 10 22 Không tiếp xúc 3 lõi Loại Thẳng, 1 ET3
LHA-04AS1-L1-ET3S1-G Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 20 10 22 Không tiếp xúc 3 lõi Loại Thẳng, 1 ET3
LHA-04AS1-L1-ET3S1-GH Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 20 10 22 Không tiếp xúc 3 lõi Loại Thẳng, 1 ET3
LHA-04AS1-L1-ET3S1-GT Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 20 10 22 Không tiếp xúc 3 lõi Loại Thẳng, 1 ET3
LHA-04AS1-L1-ET3S2 Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 20 10 22 Không tiếp xúc 3 lõi Loại Thẳng, 2 ET3
LHA-04AS1-L1-ET3S2-G Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 20 10 22 Không tiếp xúc 3 lõi Loại Thẳng, 2 ET3
LHA-04AS1-L1-ET3S2-GH Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 20 10 22 Không tiếp xúc 3 lõi Loại Thẳng, 2 ET3
LHA-04AS1-L1-ET3S2-GT Đã chèn Kiểu song song / Kiểu mở song song Tác động kép 20 10 22 Không tiếp xúc 3 lõi Loại Thẳng, 2 ET3

đại lý konsei | nhà phân phối konsei | konsei việt nam | xi lanh konsei | cảm biến konsei | van điện konsei | đại lý Kondo Seisakusho | xi lanh Kondo Seisakusho

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Nhắn tin qua Facebook SMS: 0977 997 629